Regeringen utreder införandet av ERTMS

ERTMS utreds ytterligare. Foto: Trafikverket

För att öka överflyttningen av transporter från väg till järnväg är föreslaget att miljökompensationen ökar med 150 miljoner kronor, till totalt 550 miljoner kronor, årligen under 2021– 2025. För att kollektivtrafiken ska kunna möta de behov som finns och köras i den omfattning som krävs för att minska risken för trängsel och ökad smittspridning avsätter regeringen därtill ytterligare en miljard kronor under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Enligt vårens propositionsförteckning skulle regeringen ha lämnat ett lagförslag den 23 mars om genomförandet av det fjärde järnvägspaketet. Även denna proposition har skjutits upp, men dessvärre saknas nytt måldatum.

Trafikverket fick den 1 april ett nytt regeringsuppdrag av stor betydelse. Trafikverket ska senast den 30 september redovisa en analys av och kvalitetssäkring av införandet av signalsystemet ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Fundamentala frågor för utrullningen ska utredas. Alla delsystem som ingår i eller påverkas av införandet av ERTMS ska beskrivas, varvid en analys av eventuella effekter på kostnader och genomförande för delsystemen vid en tidplan som innebär en senareläggning eller tidigareläggning av införandet jämfört med den föreslagna tidplanen för ERTMS.

Trafikverket får även i uppdrag att beskriva alternativ till införandet av ERTMS. Uppdraget omfattar dock inte uttryckligen utredning av statlig medfinansiering av ombordutrustning eller kompensation för onödiga investeringar i fordon kopplade till förseningar i Trafikverkets utrullningsplan eller kostnadsökningar till följd av exempelvis utbildningskrav. Behovet av att utreda även dessa aspekter är uppenbar för alla i branschen som är insatta i frågan.

Källa: Tågföretagen