Antwerpen, Railport och Infrabel tecknar samarbetsavtal för att fördubbla andelen järnvägsspår i hamnen

Med sin gemensamma järnvägssyn har hamnen i Antwerpen, Railport och Infrabel tagit ett avgörande steg i riktning mot att uppgradera järnvägstransporterna i hamnen. Men det är inte slutet på historien. Hamnen i Antwerpen är ett enormt logistiskt nav och en av de viktigaste motorerna i den belgiska ekonomin. Foto: Infrabel

I slutet av 2019 undertecknade verkställande direktörerna för hamnen i Antwerpen, Railport (som företrädare för de företag som är verksamma i hamnen) och Infrabel ett samarbetsavtal. Målet som järnvägstransporten också strävar efter är att fördubbla andelen gods som transporteras med järnväg från 7 till 15 procent fram till 2030.

Initiativtagarna anser dock att tåget måste bli ett attraktivt alternativ ifall projektet ska ha framgång.

Det innebär att få företag att använda sig av erbjudandet. En av fördelarna är att tåget är mycket säkrare och mer miljövänligt än något annat alternativ. Det är också ett mycket konkurrenskraftigt medel för långväga transporter. Ett sista argument bör övertyga andra företag: Från och med nu kommer järnvägstrafiken i hamnen att bli ännu effektivare och betydligt snabbare.

Efter att samarbetsavtalet hade undertecknats utvecklade experter från de tre partnerna en gemensam järnvägssyn som presenterades i slutet av mars. Visionen är baserad på sju pelare, som ska bidra till förverkligandet av denna vision:

• Pelare 1 - Optimal hantering av trafikflöden i hamnen längs hela logistikkedjan

• Pelare 2 - Effektiv parkeringspolicy för effektiv användning av tillgänglig tågkapacitet

• Pilar 3 - Neutral drift av Antwerp North marshalling yard + volymkonsolidering

• Pelare 4 – Speciellt riktade investeringar i olika hamnområden med störst tillväxtpotential

• Pelare 5 - effektiv användning av järnvägsinfrastrukturen

• Pelare 6 - Separat ramverk för hamnspecifik järnvägsreglering och politik

• Pelare 7 - Gemensam digital plattform för ömsesidigt informationsutbyte i enlighet med konkurrensreglerna

Det är viktigt att parterna är överens om de prioriteringar de kommer att sträva efter för att uppnå denna fördubbling av andelen gods som transporteras med järnväg.

Konsolidering av signalboxar och installation av en portlogistikavdelning

Dessa sju pelare inkluderar projekt på kort, medellång och lång sikt. Ett antal viktiga mål har uppnåtts redan. De gynnar nu godstrafiken i Antwerpens hamn. Den 28 mars övertogs den sista signalrutan i Antwerpen-Nord, vilket är ett plus för säkerheten och regleringen av godstågstrafik.

En särskild hamnlogistikavdelning inrättades också den 15 mars. Olika specialister samlar sina kunskaper om järnvägssektorer i hamnen. Varje person, kund, med en fråga om järnvägen kan kontakta dem för ett snabbt svar. Sedan eftersträvas pragmatiska lösningar. Och sist men inte minst har Infrabels personal utbildats speciellt när det gäller att informera kunderna om hamnvägarna i realtid. Detta är en betydande fördel för hamnen, där företag måste vara snabba att reagera och där varje sekund räknas.

Godstrafik till och från hamnen står för cirka 50 procent av järnvägstrafiken i Belgien. Det som fungerar bra här kan också användas inom andra områden. Planen som presenterades nyligen kan därför utgöra en språngbräda till en vision för hela Belgien.