Reservkraften testas på Kaitans metrostation i Helsingfors västmetro

Västmetron i den finländska huvudstaden tar form. Kaitans metrostation i Helsingfors. Illustration: Länsimetro Oy

Testerna fortsätter i Helsingfors västmetro, däribland granskning av tunnelbanans reservkraftaggregat vid Kaitans metrostation.

Testet görs för att säkerställa att reservkraftaggregatet fungerar som det ska.

Alla de nya metrostationerna och Mossbergets depå kommer att få egna reservkraftaggregat. Totalt kommer sex reservkraftaggregat att installeras på sträckan Mattby–Stensvik.

Aggregatet startar automatiskt med några sekunders fördröjning vid avbrott i elförsörjningen till transformatorerna som matar el till stationernas system på grund av en störning eller till exempel ett landsomfattande elavbrott.

Reservaggregaten har en effekt på 500 kilowatt, vilket är nog för att upprätthålla stationens mest säkerhetskritiska funktioner, till exempel belysning, högtalarsystem, utrymningshiss och passersystem. Aggregatet tryggar en säker användning och utrymning av stationen i händelse av elavbrott.

Systemtester i sin tur garanterar att de 52 olika system som installerats i västmetron fungerar planenligt och säkert under alla omständigheter. Dessa system kan beskrivas som västmetrons nervsystem som förmedlar signaler från olika funktioner till metrotrafikens hjärna, det vill säga HST:s kontrollrum i Hertonäs.

På motsvarande sätt måste informationen nå ut från kontrollrummet till alla funktioner. Systemtesterna inleds med tester av enskilda komponenter och sedan går man vidare till allt större helheter, till exempel funktioner och system, stationer, mellan stationer och hela metroinfrastrukturen.