EU:s ordförandeland Portugal ordnar ett informellt videomöte för EU:s transportministrar

EU-medlemmarnas flaggor inför transportministermöte i Bryssel. Foto: Creative Commons Lic,

EU:s ordförandeland Portugal ordnar ett informellt videomöte för transportministrarna

Temat för mötet är järnvägstrafiken, som är en av Portugals prioriteringar inom transportsektorn. Ministrarna diskuterar hur järnvägstrafikens andel av person- och godstrafiken ska kunna ökas.

En ökad marknadsandel för järnvägstrafiken tas också upp i Europeiska kommissionens strategi för hållbar och smart mobilitet, som publicerades i december 2020.

År 2021 har utsetts till Europaåret för järnvägen.

Några av områdena inom trafik- och infrastruktur som EU (medlemsländerna och Europaparlamentet) beslutar om är:

• Gemensamma regler för internationella transporter såväl på vägar som inom sjöfart och flyg. Fram till 80-talet hade EU-länderna begränsningar för transport från andra medlemsländer. År 1993 hävdes alla inskränkningar som begränsar vägtransporter mellan medlemsländer. Vid samma tid infördes också möjligheten till cabotage vilket betyder att en lastbil på vissa villkor får lov att köra inhemska transporter inom ett annat EU-land. Detta har vållat mycket diskussion inom EU och efter en jämn omröstning i EU år 2019 vann de som ville skärpa regelverket för att främja en mer rättvis konkurrens.

• Arbetstider för dem som arbetar i transportbranschen. EU reglerar vilka vilotider buss- och lastbilschaufförer har.

• Regler om resenärers rättigheter såsom rätten till ersättning vid försenade eller inställda resor med alla slags transportsätt. Syftet är att underlätta rörligheten och att främja användningen av kollektivtrafik. EU-regler finns också för att skydda resenärer med funktionshinder. Enligt EU-parlamentets faktablad har det dock varit svårt att tillämpa EU-regler inom transportområdet och därför prövas dessa ärenden ofta i domstol.

• När det gäller vägtrafiksäkerhet har EU endast rekommendationer och medlemsländerna bestämmer det mesta. EU har målet att halvera antalet dödsolyckor i trafiken till år 2020, jämfört med nivåerna 2010.