Utrullningsplanen för ERTMS revideras

Kritiska faktorer behöver lösas inför den fortsatta utrullningen av ERTMS i Sverige. Foto: Trafikverket

Trafikverket har gjort en fördjupad analys inför den fortsatta utrullningen av ERTMS i Sverige och identifierat ett antal kritiska faktorer som behöver hanteras, därför genomförs nu en översyn av hela utrullningsplanen.

Utrullningen av ERTMS i Sverige innebär en stor utmaning för såväl Trafikverket som fordonsägare och systemleverantörer. Arbetet pågår för fullt med att rulla ut ERTMS på Malmbanan och den kommer fullföljas enligt plan. Näst på tur väntar en utrullning på svenska delen av godskorridoren Scan-Med Öst, som sträcker sig från Stockholm och Hallsberg, via Katrineholm-Mjölby, ner till Malmö och mot Danmark.

I analysen gjord av Trafikverket har flera kritiska faktorer identifierats som behöver lösas ut inför den fortsatta utrullningen av ERTMS i Sverige. Det handlar dels om erfarenheter från pågående utrullningen på Malmbanan som behöver tas om hand, som att anpassa regelverk och val av tekniska lösningar. Det handlar även om att en översyn av metoder för produktion under entreprenad och inkoppling behöver göras, eftersom behovet av kapacitet i spår med dagens förutsättningar blir för omfattande i förhållande till den kapacitet som finns tillgänglig på det högtrafikerade järnvägsnätet. Ytterligare en viktig faktor är att EU kommer med ett nytt regelverk under år 2022 som påverkar utrullningen och behöver beaktas.

– Vi behöver samla oss i Trafikverket och i dialog med branschaktörer utveckla och förbättra strategin och ta ett helhetsgrepp inför den fortsatta utrullningen av ERTMS i Sverige. För att vi ska lyckas behöver rätt förutsättningar finnas på plats och att vi löser ut de behov som nu har identifierats. Vi har dragit slutsatsen att det inte är realistiskt med en inkoppling år 2023 på Scan-Med Öst, utan vår bedömning är att det som tidigast sker år 2025 eller 2026, säger Patrik Assarsjö, utredningsledare på verksamhetsområde Planering.

Även i järnvägsbranschen finns det utmaningar med införandet av ERTMS, där bland annat flera fordonsägare befinner sig i rättsprocesser efter att ha fått upphandlingar överklagade, i samband med konvertering av befintliga fordon och inköp av nya fordon. Det medför en förskjutning i tidplanen som innebär att det kan dröja innan det finns fordon utrustade att använda i trafik. En dialog mellan Trafikverket och branschaktörer pågår, där processen följs och diskussioner förs kring översynen.

Trafikverket har startat ett arbete med att hantera de faktorer som identifierats i analysen och räknar med att inom de närmsta månaderna presentera en reviderad utrullningsplan för Scan-Med Öst och Väst samt det övriga järnvägsnätet i Sverige.

– Den reviderade planen blir en viktig del och ett underlag till arbetet med den kommande nationella transportplanen. Vår ambition är fortsatt att klara en utrullning till år 2030 på Scan-Med, vilket EU har som krav på oss. Men det är en stor utmaning och i nuläget ser vi ut att behöva ytterligare några år efter 2030 innan vi är helt färdiga med utrullningen, säger Patrik Assarsjö.