Genomför kommersiell riskanalys för ERTMS-införandet

Markutrustning ERTMS och fordon Foto: Göran Fält

Järnvägsbranschen och Trafikverket har tillsammans genomfört en kommersiell riskanalys. Syftet är att värdera risker och konsekvenser som påverkar branschen i samband med ERTMS-införandet. Nu är den andra rapporten färdigställd.

Under hösten 2019 inleddes arbetet med en kommersiell riskanalys i nära samverkan mellan järnvägsbranschen och Trafikverket. Syftet var att identifiera risker och konsekvenser utifrån ett kommersiellt perspektiv i samband med ERTMS-utrullningen i Sverige. Arbetet har våren 2020 fortsatt med del två av analysen, med fokus att värdera de samlade effekterna av konsekvenser och risker som identifierats.

Analysen har gjorts av en oberoende konsultfirma, Ramboll, och arbetet har skett inom ramen för Stärkt branschsamverkan (en del av Järnvägsbranschens Samverkansforum). Tidsperspektivet för effekterna som redovisas i rapporterna sträcker sig från 2020 fram till 2035. 

Den första rapporten syftade till att identifiera och analysera direkta konsekvenser och risker för fordonsägare samt att på en övergripande nivå ge en beskrivning av indirekta konsekvenser för branschens olika aktörer, transportköpare och för järnvägen som transportslag. Resultatet av första rapporten pekade på att branschen riskerar att få ekonomiska svårigheter med att lösa finansieringen för ombordutrustning samt pekade även på risken att det kan uppstå viss flaskhalsproblematik i samband med ombyggnation och konvertering av fordon på verkstad.

Den andra rapporten har fördjupat sig i delar av resultatet från första rapporten och fortsatt analysera risker, vilka effekter som kan uppstå i samband med trafikpåverkan vid arbeten i spår, störningar vid införande, systemets tillgängliga kapacitet, cybersäkerhet samt att man inhämtat erfarenheter från andra länder.

Arbetet kommer att fortsätta under hösten 2020 med att bearbeta resultatet från rapporterna och genom ett fortsatt samarbete mellan järnvägsbranschen och Trafikverket.