Utrullningen av nya signalsystemet ERTMS förlängs med två år i södra Sverige

Enligt Trafikverket kpmmer många nya infrastrukturprojekt att startas eller pågå vid stationer som berörs av ERTMS-utrullningen. Foto: Wikipedia, kredit: Halász István

Efter dialog med branschen förlängs tidplanen för införandet av det nya signalsystemet ERTMS i Sverige med två år. Kostnaderna är oförändrade för Trafikverket.

Utrullningen av ERTMS medför behov av miljardinvesteringar för tågoperatörer och trafikhuvudmän. Efter en samlad bedömning och för att parterna ska hinna med att fasa ut fordon, köpa in nya och konvertera befintliga fordon anpassar vi tidplanen i södra Sverige.

– Vi har en löpande dialog med berörda parter inom järnvägsbranschen och vi tar till oss av deras inspel i vårt arbete. Vi behöver dessutom förhålla oss till andra pågående infrastrukturprojekt i Trafikverket, säger Patrik Assarsjö som ansvarar för uppgraderingen av järnvägen i Sverige på Trafikverket. Vi skapar också en extra buffert för genomförandet.

Förändringen berör sträckorna Stockholm–Hallsberg via Katrineholm och Mjölby ner till Malmö och vidare mot Danmark samt sträckan från Trelleborg via Helsingborg och Göteborg till den norska gränsen vid Kornsjö. Beslutet innebär att starttiden för arbetet är densamma 2023, men att slutet flyttas två år fram i tiden till 2029.

Hänsyn har tagits till järnvägsoperatörers och trafikhuvudmäns önskemål, så att gamla tåg hinner fasas ut, nya handlas upp och konverteringen av befintliga fordon hinns med. Några större stationer som till exempel Nässjö och Alvesta korsas av regional trafik som inte går på de stora stambanorna.

En senare start där gör att dessa tåg inte behöver konverteras i förtid. Området runt Malmö och Öresundsbron anpassas i och med att danskarna har flyttat fram tiden för ERTMS utrullning på andra sidan sundet, och att trafiksituationen gör det svårt att komma in i anläggningen.

En allt komplexare samverkan runt större stationer gör att införandet där och på andra kritiska knutpunkter tar ytterligare några år. Till exempel pågår flera stora projekt runt Hallsberg. Vid Ostlänken pågår ett arbete, och därför har Norrköping och Linköping ännu inte fastlagda tidpunkter för ERTMS-införandet. För Stockholmsområdet ses behovet av ett sammanhållet program, vilket också föreslås.

– ERTMS är ett stort och komplext projekt som kommer pågå under flera år framöver och vi behöver förhålla oss till hur verkligheten de facto ser ut. Vi är väldigt nöjda med resultatet av det noggranna arbete som gjorts med anpassningarna, säger Patrik Assarsjö. Den nya tidplanen ger branschen och oss ännu bättre förutsättningar för en smidig utrullning.