ERTMS-utrullningen blir dyr för operatörerna

Varje fordonsägare ska själv finansiera ERTMS utrustningen. Foto: Trafikverket

ärnvägsbranschens representanter och Trafikverket har enats om att det finns behov att analysera de risker och konsekvenser som införandet av ERTMS kan komma att medföra för järnvägsbranschen i Sverige, och de följdeffekter som kan påverka näringslivet.

Under våren 2019 bestämdes att Trafikverket tillsammans med järnvägsbranschen skulle genomföra en kommersiell riskanalys för att få en djupare gemensam förståelse runt järnvägsbranschens och fordonsägarnas risker och konsekvenser i och med utrullningen av ERTMS i Sverige.

Idag finns ett beslut som säger att varje fordonsägare själv ska finansiera ERTMS utrustning till sina fordon samt tillhörande godkännande processer. Rapport är framtagen efter ett initiativ och beslut inom Stärkt branschsamverkan, ett samarbetsområde inom JBS. Analysen har gjorts av en oberoende extern part, Ramboll, och rapporten är nu tillgänglig att ta del av.

Riskanalysen sker i två faser och i första fasen har man fokuserat på direkta konsekvenser och risker för fordonsägare. Man har tittat på hur kravet att själv finansiera utrustning slår mot fordonsägare, kostnader för att ha fordon ur trafik, påverkan på näringsliv och samhälle samt möjligheten att logistiskt lösa ombyggnationen genom leverantörer, verkstäder och processen för godkännande.

Det har även genomförts djupstudier hos två olika fordonsägare som bedöms ha stora svårigheter att finansiera ombordutrustningen. Slutligen har även indirekta konsekvenser för järnvägen som transportslag bedömts på en övergripande nivå.

Fas två av analysen, som påbörjas efter årsskiftet 2019-2020, kommer att titta djupare på ett antal olika områden, bland annat påverkan på transportköpare, utrullning av ERTMS i storstadsmiljö, risker för störningar och problem vid utrullning och systemuppdateringar samt att man blickar ut i Europa på andra länder.