Nu läggs Citybanans sista räls

Rälsläggningen i Citybanans sex kilometer långa tunnel är inne på sluttampen. Hela 85 procent av rälsen är lagd. Ett av de större arbetena är ihopsvetsningen av räls skarvar. Foto: Trafikverket
I höjd med Västberga industriområde och Årstabergs pendeltågsstation får fjärrtågen en egen bro. Den är 1,4 kilometer lång och har döpts till Älvsjöbågen efter en namntävling i Radio Stockholm. Foto: Trafikverket
Inne i station Stockholms City pågår installationsarbetena för fullt. Det handlar bland annat om rulltrappor, hissar, ventilation, el och belysning. Foto: Trafikverket

Bygget av Citybanan under Stockholm är nu inne på sitt sjunde år. Sista sprängsalvan sköts för drygt ett halvår sedan. Nu läggs rälsen i den sex kilometer långa tunneln och i de underjordiska stationerna pågår installationsarbeten för fullt.

Sex kilometer gånger två. Sammanlagt ska 12 kilometer räls under jord läggs i den långa tunneln som ska fördubbla kapaciteten för Stockholms tågtrafik och skilja fjärrtåg och pendeltåg åt. – Ett spår är nästan klart och nu håller vi på och lägger det andra, bara 15 procent återstår, berättar Eva Rådmark Herrder kommunikationschef för Citybanan. Det färdiga spåret förenklar leveranserna in i tunneln och till de nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan betydligt. Efter midsommar kunde rälsskenor, makadam och annat material börja lastas på tågvagnar i stället för på lastbilar. Tunnelns rälsskenor har olika längd. På lastbil har man bara kunnat ta ner 20 meter långa räler, i juni kunde Citybanan ta emot en tågleverans med 420 meter långa räler som lastades in i tunneln via Tomteboda.

Rälsen ligger på slipers som i sin tur ligger på en tjock bädd av makadam. I tunneln arbetar man med två svetsmetoder: Termitsvetsning och brännsvetsning. Termitsvetsning innebär att pulver av järnoxid och aluminium smälts ihop under mycket hög värme i en särskild gjutform. Den placeras över skarven mellan två rälsändar. När smältan härdat och gjutformen avlägsnats grov- och finslipas skarven. På 800 ställen längs Citybanans tunnel används istället brännsvetsning. Fördelen är att man inte behöver tillföra något annat material annat än skenorna i sig. Enkelt kan tekniken liknas vid en kraftig kortslutning mellan två rälsändar. Genom att skapa en ljusbåge på tiotusentals amper värms skenornas ändar upp till smältpunkten på 1 200 grander. Ändarna trycks sedan ihop med 60 tons kraft. Metoden är snabb och ger bra resultat. Flera installationsarbeten på gång Inne i de två nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan pågår installationsarbetena som bäst. Det handlar om bland annat om belysning, ventilation, el, rulltrappor och hissar.

– Vi beräknar att installationsarbetena ska vara klara under nästa år. Därefter kan vi börja testa anläggningarna mer intensivt. Testerna sker dock i flera steg, berättar Eva Rådmark Herrder. De första testerna görs redan på fabrik. Citybaneprojektet har också byggt upp en teststation på Södermalm där vissa förtester utförs.

Vid Stockholms City är rulltrapporna redan på plats, men inte alla hissarna. Omvänt gäller för Stockholm Odenplan.

Vid stationerna pågår också arbeten med de färgade terrazzogolven. Golven gjuts på plats i olika färg och mönster. De slipas sedan plana och blir mycket slitstaka.   Glasvägg ökar säkerheten Vidare bygger Citybanan plattformsväggar, det vill säga skyddande glasväggar, mellan spår och perronger på de båda stationerna. Just nu reser man stommarna till glasväggarna. Glasväggarna har flera funktioner. De ska förhindra att partiklar, som uppstår då tågen bromsar, kommer in i plattformsmiljön. Plattformsväggarna ska också minska vinddraget och dämpa buller. Samt naturligtvis minska risken att någon faller ner på spåret. Längs glasväggarna sitter olika sensorer. De känner av tågets placering, tågdörrarnas läge och om något befinner sig vid perrongkanten. Vid ett ställe längs den sex kilometer långa pendeltågstunneln från Tomteboda till Södra Station har arbetena pågått över jord. Det handlar om Mariagårdstäppan och Fatbursparken på Södermalm. Här har man istället gjutit en tunnel och nu pågår arbetena som bäst med att förbereda en överdäckning av de befintliga spåren. Sedan ska de tidigare parkerna återställas.

Stockholmare döpte Älvsjöbågen Längre söderut, på andra sidan Årstabroarna, har en 1,4 kilometer lång bro för fjärrtågstrafiken byggts. Den är numera döpt till Älvsjöbågen efter en namntävling i Radio Stockholm. Bron ligger som en pilbåge över spårområdet i höjd med Västberga industriområde och Årstabergs pendeltågstation. Under byggtiden användes två skyddsportaler över spåren och under bron för att hindra nedfallande föremål och öka säkerheten för arbetare och tågtrafik. Idag är skyddsportalerna ersatta av permanenta spårportaler som brobanan vilar på när den korsar andra spår. Nu återstår endast några småarbeten på bron och den 20 september bjuder Citybanan in stadens invånare till en promenadtur på bron. Sedan gör rallarna entré för att lägga brorälsen.  Fakta: Status Citybanan – 85 procent av spåren i tunneln är klara. Nu pågår spårarbetena för de resterande 15 procenten. – Installationsarbeten vid stationerna pågår. – Fatbursparken och Mariatäppan däckas över och parkerna ska sedan återställas. – I december börjar rälsläggningen på Älvsjöbågen, bron genom Västberga industriområde och bostadsområdena norr om Årstabergs station. – Under nästa år börjar installationstester i större skala av hela anläggningen. – Invigning år 2017.