Trafikverket arrangerade ERTMS-möte

Illustration: Införandeplan ERTMS - process.

Nyligen hölls en frågestund om införandet av ERTMS, det nya signalsystemet som ska införas i Sverige. Ett tjugotal personer var på plats för att ställa sina frågor direkt till projektchef Anders Åkeson, Trafikverket.

I Regeringens nationella plan i april 2014 anges de finansiella förutsättningarna för ERTMS. Där avsätts medel för utbyggnad av det nya signalsystemet mellan åren 2015 och 2025 på Malmbanan, Korridor B (sträckan mellan Stockholm och Malmö) samt Linköping-Västervik. Samtidigt har arbetet med en ny version, en ny så kallad Baseline, pågått inom EU.

Med dessa förutsättningar för ögonen har Trafikverket drivit arbetet med att ta fram en ny plan för införandet.

Arbetet har bedrivits i nära samarbete med Branschföreningen Tågoperatörerna.

– När vi tar en bana i bruk med det nya signalsystemet så måste loken ha installerat ombordutrustning. Annars har vi ingen trafik på banan. Därför måste vår planering samordnas med tågoperatörernas planering, säger Anders Åkeson.

Under våren och sommaren 2015 har tre samråd genomförts tillsammans med Branschföreningen Tågoperatörerna. Under hösten 2014 genomfördes en omfattande konsekvensbeskrivning av införandet av ERTMS på Malmbanan. Dessa samråd har tillsammans med allt arbete inom Trafikverket som pågått under flera år legat till grund för det nya förslaget.

Frågestunden den 1 september gav ett tillfälle för remissinstanserna att ställa frågor muntligt till Trafikverket och få förtydliganden om innehållet i förslaget.

Utöver Regeringens finansiering, EU:s arbete med standarden och samordningen med tågoperatörer spelar en rad andra förutsättningar in i förslaget. Järnvägens behov av modernisering är ett. Behovet av underhåll och modernisering av järnvägen är stort och signalanläggningen är inget undantag. Anläggningen är sliten och behöver bytas ut. Sveriges riksdag har slagit fast i Järnvägslagen att all investering och re-investering inom järnvägen ska följa TSD:en, det vill säga en teknisk specifikation för driftkompatibilitet som tagits fram inom EU. ERTMS är en del av den.

Kapacitetskrav är en annan förutsättning. Signalsystemet måste ge trafiken på järnvägen minst lika bra som, eller bättre kapacitet och funktionalitet än, det gamla systemet. Här är EU:s planering väsentlig. ERTMS-standarden bör inte sättas på ett sätt som medför begränsningar jämfört med äldre system i olika länder. Sverige och flera andra länder driver på i frågan på EU-nivå. Att systemet är säkert och stabilt är en annan grundförutsättning.

– Vi kommer inte att ta en ny signalanläggning i bruk med mindre än att tekniken är säker och stabil i drift. Att se till att det blir så är den viktigaste prioriteringen i införandet, säger Anders Åkeson.

Förslaget har nu skickats ut på remiss till tågoperatörer och fordonsägare. Remisstiden går ut den 14 september. Därefter sker en fortsatt handläggning inom Trafikverket. Senare i höst kommer förslaget att sammanställas och skickas till Näringsdepartementet för beslut.