”Effekter av införande av ERTMS måste analyseras”

Foto: Trafikverket

Effekterna för tågoperatörer och varuägare av ett fortsatt svenskt införande av ERTMS måste särskilt analyseras. Den uppmaningen riktar Näringslivets Transportråd i ett remissyttrande till Trafikverket över förslaget till plan för införande av ERTMS på korridor B i Sverige. 

Näringslivets Transportråd instämmer i de motiv som anges i Trafikverkets förslag till plan för fortsatt införande av ERTMS. Man anser att en standardisering av såväl infrastruktur som fordon är angelägen för att möjliggöra konkurrenskraftiga transporter på järnväg och underlätta tillskapandet av sammanhängande godsstråk i Europa där den gränsöverskridande järnvägstrafiken underlättas.

Frågan om fortsatt införande av ERTMS inrymmer en rad ekonomiska och tekniska frågor liksom frågor som rör konkurrensvillkoren mellan olika tågoperatörer och därmed strukturell påverkan på järnvägssektorn. Näringslivets Transportråd understryker vikten av att fortsatt införande av ERTMS görs på ett sådant sätt att det inte begränsar konkurrensen mellan olika tågoperatörer. Sverige bör även ta hänsyn till hur och när ERMTS införs i övriga EU så att det inte uppstår en konkurrensnackdel för svenskt näringsliv.

Näringslivets Transportråd anser att kostnaderna för fortsatt införande av ERTMS måste redovisas transparent. NTR anser att planen måste kompletteras med en ekonomisk analys av kostnaderna för fortsatt införandet i Sverige. Effekterna för tågoperatörer och varuägare av ett fortsatt svenskt införande av ERTMS måste särskilt analyseras. Man menar att det är viktigt att de fordonsanknutna kostnaderna för införande av ERTMS - ombordutrustningen - inte medför sådana ökade kostnader för transportköpare såsom varuägare inom industri och handel att det leder till ett motsatt syfte mot hela införandet, nämligen att järnvägen ska vara ett konkurrenskraftigt transportmedel.