Samverkan över nationsgränserna för hållbara transporter

Foto: Mittstråket

Hållbara och klimatsmarta transporter är av yttersta vikt för att bidra till ett ekosystem som är i balans. Lika viktigt är det att skapa konkurrenskraftiga och effektiva transporter för regionens tillväxt. Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

– Företagen i vår region är helt beroende av snabba och effektiva transporter för att kunna vara konkurrenskraftiga eftersom en stor del av kunderna befinner sig i andra regioner eller länder, säger Anders Eriksson, Handelskammaren Mittsverige.

Genom att underlätta för överflyttningar mellan väg och järnväg kan vi få effektivare och mer miljövänliga transporter i Mittstråket. Både för gods som ska ta sig till och från regionen eller för gods som använder Mittstråket som en länk i en större godskedja. Oavsett så vill vi skapa möjligheter till transporter som minimerar miljöpåverkan och vara en del av den omställning av transportsystemet som nu pågår.

– I och med att regeringen nu har beslutat om den nationella planen för infrastruktur 2018 – 2029 kan vi fortsätta investera i Mittbanan, vilket på sikt möjliggör för mer hållbara person- och godstransporter längs Mittstråket, menar Trafikverket.

Samverkan längs hela stråket och över nationsgränser är en förutsättning för denna omställning. Mittstråket kommer därför att tillsammans med Jernbanedirektoratet, ansvarig myndighet för utveckling av järnvägen i Norge, att inleda ett samarbete för att tillsammans se över godstransporternas potential och förutsättningar.

– Ett kunskapsunderlag som är uppdaterat och beaktar godstransporter i både Norge och Sverige är efterfrågat och kan vara ett viktigt underlag inför framtida beslut om investeringar i järnvägen mellan våra två länder, reflekterar Jernbanedirektoratet.

En kartläggning som ringar in transporter i både Norge och Sverige kan utgöra ett relevant beslutsunderlag inför framtida investeringar av infrastrukturen i Mittstråket som på sikt bidrar till både hållbara konkurrenskraftiga transporter och ökad tillväxt för regionens företag.