Fördyringar och förseningar med ERTMS

ERTMS utreds ytterligare. Foto: Trafikverket

Kostnaderna för att utveckla det nya signalsystemet för svensk järnväg har nästan tredubblats, och riskerar att öka ännu mer i framtiden. Samtidigt har förseningar och brister i planeringen inneburit att det kommer att krävas extra åtgärder i den nuvarande – föråldrade – signalanläggningen för att inte tågtrafiken ska drabbas innan övergången är klar, visar en granskning från Riksrevisionen.

Sverige har förbundit sig att övergå till det nya EU-gemensamma signalsystemet för tågtrafik ERTMS, European Rail Traffic Management System, senast 2030. Samtliga EU-stater kommer att införa ERTMS för att underlätta gränsöverskridande tågtransporter av människor och gods.

Riksrevisionen har granskat regeringens och Trafikverkets planering av införandet. Kostnaderna för införandet uppskattas till cirka 30 miljarder, varav utveckling av den svenska versionen av ERTMS står för ungefär 3 miljarder. Granskningen visar bland annat att Trafikverket kraftigt underskattat utvecklingskostnaderna som nästan tredubblats sedan 2010.

– Dessutom ser vi att förseningar gör att risken för ytterligare fördyringar är stor. De uppskattningar som gjorts har helt enkelt inte varit tillräckligt väl underbyggda, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Bristerna i den befintliga signalanläggningen håller på att bli kritiska. Trafikverket hade en utfasningsplan för föråldrad utrustning, men eftersom ERTMS skulle införas följdes inte den i avvaktan på systembytet. På grund av att Trafikverket inte hade planerat för ett senarelagt ERTMS-införande ökar nu risken för att brist på reservdelar och kompetens gör att eventuella fel i det gamla systemet inte kan åtgärdas.

Riksrevisionen varnar också för att underhåll och reparationer av det nya systemet riskerar att bli onödigt dyrt då endast originalleverantören av ERTMS-anläggningen kan tillhandahålla många av reservdelarna. Detta är ett problem även med det befintliga systemet, och som har bidragit till den existerande bristen på reservdelar och kompetens.