Det är Trafikverkets ansvar vid planering och utveckling av stationer

Stockholm Central. Foto: Christer Wiik

Höghastighetsjärnvägen kan innebära startskottet för en expansiv utveckling i städer som får nya förbindelser och nya stationer. För att detta ska bli verklighet krävs att många aktörer och intressenter samverkar kring stationsutvecklingen. Trafikverket har tagit fram ett PM som definierar myndighetens funktionella ansvarsområden i stationsmiljöer och i stationens omland, som utgångpunkt för denna samverkan. Den klarlägger också Trafikverkets ekonomiska ansvar vid ny- och ombyggnad av stationer.

Stationen blir ofta stadens nav för persontransporter kring vilket nya bostäder, tjänster, service och arbetsplatser kan växa fram. En tydlig ansvarsfördelning är grunden för att utveckla samspelet mellan berörda aktörer och därmed bidra till samhällsutvecklingen.

Trafikverkets material beskriver vilka delar av en station som Trafikverket ansvarar för. Beskrivningen är tänkt att ge en grund för den samverkan som krävs när nya stationer planeras eller befintliga utvecklas.

 I kapitel 1 beskrivs Trafikverkets ansvar för anläggningar och utrustning inom stationsmiljöer samt ansvarsfördelningen för vissa andra åtgärder och planeringskostnader. Denna ansvarsfördelning gäller vid samtliga ny- eller ombyggnader av stationer.
I kapitel 2 beskrivs Trafikverkets bild av hur processen kan se ut när nya stationer planeras eller befintliga utvecklas. Varje stationsprojekt är unikt och denna beskrivning kan ses som en generell utgångspunkt för de aktörer som berörs.
Källa: Trafikverket