Kostnaden för Västmetron stiger

Västmetron blir 13,9 kilometer lång och kommer att utgå från Gräsviken (Ruolahti) i västra Helsingfors till staden Esbo, väster om huvudstaden. I projektet ingår sju nya stationer: Mattby, Idrottsparken, Hagalund, Otnäs och Kägeludden i Esbo samt på Björkholmen och Drumsö i Helsingfors. Metroresan från Mattby (Matinkylä) till Gräsviken kommer att ta 16 minuter. Copyright: Länsimetro

Prognosen för de totala kostnaderna för västmetroprojektet stiger till 1 186 euro. Bolaget Länsimetro Oy behöver en höjning av lånegarantin på sammanlagt 104 miljoner euro av Esbo och Helsingfors städer.  Det skriver projektorganisationen bakom Västmetron, Länsimetro, i ett pressmeddelande.

Kostnaderna för bygget stiger från 1 088 miljoner euro till 1 154 miljoner euro. Den indexjusterade budgeten för bygget i enlighet med projektplanens (2008) omfattning är 849 miljoner euro (projektplan 714 miljoner euro + indexjustering 135 miljoner euro). Kostnadsprognosen har höjts bland annat på grund av att enhetsmängderna har ökat och byggnadsarbetet pågått längre än uppskattat.

I den nya prognosen har därtill beaktats bl.a. behovet av reservdelar och fastighetstjänster som behövs innan trafiken kommer igång. Projektets byggnadsentreprenader har genomförts som s.k. entreprenad till enhetspris under 2013–2016. Bland annat på grund av myndighetsföreskrifter syns de ändringar som skett i omfattningen av byggande som en ökning av byggentreprenadernas enhetsmängder. De slutliga kostnaderna blir inte kända förrän byggprojektet är klart.

De främsta orsakerna till ökningen av kostnaderna i förhållande till projektplanen har varit att schaktningsentreprenaderna varit svårare än väntat, att det skett förändringar i byggnadsbestämmelserna och att utrymmesbehovet ökat, medräknat teknikutrymmen, rökventilation och genomförande av tillgänglighet vid stationernas båda ingångar.

De totala kostnaderna för projektet uppgår till 1 186 miljoner euro. I de totala kostnaderna har en projektreservering på 32 miljoner euro beaktats. Statens bidrag utgör 249 miljoner euro.

I samband med västmetroprojektet byggs också Ängskulla station, Mattby terminal och Mattby stations västliga ingång genom särskilt beslut av Esbo stadsfullmäktige. Kostnadsprognosen för dessa är sammanlagt 80 miljoner euro.

I och med den stigande kostnadsberäkningen måste en tilläggsgaranti för projektet ansökas i både Esbo och Helsingfors. Behovet av tilläggsfinansiering kommer att behandlas av fullmäktige i de båda städerna. I tilläggsfinansieringen har man försökt beakta alla eventuella utgifter för slutförandet av bygget innan trafiken kör igång.