Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Kompletterande utredning om Helsingfors Centrumslinga klar

Alternativa lösningar för trafiken på Helsingfors Centrumslinga har nu utretts. Känsligheten för störningar i stadstågtrafiken ökar på ringlinjen som bildas av Ringbanan och Centrumslingan eftersom linjen saknar en ändstation för tidsutjämning. Åtgärdspaketet Centrumslingan+ är svaret på utmaningarna. Foto: Helsingfors Stad
Alternativa lösningar för trafiken på Helsingfors Centrumslinga har nu utretts. Känsligheten för störningar i stadstågtrafiken ökar på ringlinjen som bildas av Ringbanan och Centrumslingan eftersom linjen saknar en ändstation för tidsutjämning. Åtgärdspaketet Centrumslingan+ är svaret på utmaningarna. Foto: Helsingfors Stad
Publicerad av
Markku Björkman - 08 maj 2019

Helsingfors Centrumslinga är en åtta kilometer lång järnvägstunnel som är planerad att löpa under den finländska huvudstadens centrum. Den kommer att underlätta trängseln vid centralstationen. Planen för Centrumslingan som togs fram under åren 2012 - 2017 har utgjort underlag för utredningen Centrumslingan+ våren 2019. Planen har setts över enligt den delvis förändrade situationen. Eventuella snabba tåg från andra delar av landet ökar behovet av kapacitet på Helsingfors bangård.

Målet med Centrumslingan är att öka kapaciteten för fjärrtrafiken på bangården i Helsingfors och bevara servicenivån för närtrafiken på dagens nivå. Till centralstationen kommer i dag under den brådaste timmen ungefär tio tåg från stambanans riktning som använder sig av fjärrtrafikens bankapacitet. Målet var att fjärrtrafiken på stambanan och den planerade Flygbanan ökar till 20 tåg under den brådaste timmen på dagen.

I paketet ingår förutom Centrumslingan bland annat depåer för stadståg och en ny station för tidsutjämning vid Ringbanan i Lappböle. Investeringar i Esbo stadsbana i Köklax är en förutsättning för helheten. Vidare har man granskat byggandet av banan i etapper och analyserat alternativ till åtgärdshelheten Centrumslingan+ för att öka kapaciteten på bangården i Helsingfors. Utan ytterligare åtgärder uppfyller Centrumslingan inte målen och effekterna för passagerare inom kollektivtrafiken blir negativa. Utredningen visar också att Centrumslingan inte kan byggas i etapper.

Utredningens slutsatser

I utredningen ingår ett åtgärdspaket Centrumslingan+ som ökar kapaciteten på bangården i Helsingfors samtidigt som man skapar ny kapacitet för fjärrtrafiken norr om Böle (Flygbanan).

Enligt HRT:s enkät är effekterna av Centrumslingan tillsammans med åtgärdspaketet Centrumslingan+ neutrala för passagerare inom närtrafiken, men effekterna varierar områdesvis.

Utan åtgärderna uppfyller Centrumslingan inte målen. Arbetet med att planera åtgärderna ska inledas så fort som möjligt. Beredskapen att genomföra åtgärderna ska också säkerställas.

Åtgärder som möjliggör Centrumslingan

Centrumslingan kommer att ändra stadstågtrafiken avsevärt. Då ska man se till att trafiken är pålitlig. De kritiska åtgärderna som gäller fjärrtrafikens kapacitet är stambanans och kustbanans nya depåer för stadstågtrafiken. Utan dem frigörs det ingen kapacitet på Helsingfors bangård. Att öka fjärrtrafikens kapacitet är beroende på stadstågtrafikens nya depåer eftersom från depån i Ilmala är det inte möjligt att trafikera direkt till Centrumslingan. Stadståg som trafikerar från Ilmala upptar fortfarande bangårdens kapacitet.

Utöver Centrumslingan och depåerna hör till åtgärderna också en station för tidsutjämning, åtgärder för hantering av störningar, såsom sidospår, samt små reparationer av det nuvarande bannätet. Enligt utredningen uppgår kostnaderna till 1,6 - 1,8 miljarder euro. Enbart kostnadsförslaget för planeringen av Centrumslingan var 1,3 miljarder euro 2017. En förutsättning för Centrumslingan och en fungerande närtrafik är en stadsbana från Alberga till Köklax i Esbo.

Annons

Annons

Annons