Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 17 2019
Senaste Nytt

VTI "Spårväg ska vara enkel, förutsägbar och lättförståelig"

Foto: VTI
Foto: VTI
Publicerad av
Peter Höök - 11 sep 2018

Nya spårvägslösningar måste baseras på att gaturummet anpassas för spårvägstrafik. Eftersom det finns för lite erfarenhet av spårväg i Sverige har VTI sammanställt en rapport med rekommendationer för utformning och funktion vid ny- och ombyggnad av spårväg.

Spårvägstrafik är inte vanligt förekommande i Sverige vilket gör att det finns osäkerhet om hur den fungerar i stadsmiljö tillsammans med övriga trafikantgrupper. Många svenska städer har tidigare haft spårvägstrafik, men ökad bil- och cykeltrafik skapar nu fler konfliktpunkter mellan olika trafikantgrupper.

– Vi har formulerat funktionella rekommendationer för utformning och funktion när det gäller nya spårvägsanläggningar och ombyggnader av befintliga, för att skapa tydligare och enhetligare förutsättningar, säger Ragnar Hedström, forskare på VTI.

På grund av att olika städer har skilda förutsättningar kommer tekniska lösningar att variera mellan olika spårvägssystem. Utformningen måste garantera hög säkerhet och effektivitet för passagerare, personal samt personer och fordon som befinner sig nära spårområdet.

– I grunden måste det finnas en accepterad syn på att god stadsmiljö ska skapas, utan barriärer, där kollektivtrafik, gång och cykel kan samsas på ett säkert sätt. Biltrafiken måste ledas om till andra stråk. Spårvägen, liksom all trafikmiljö, ska vara tydlig, enkel, förutsägbar, gärna enhetlig och lättförståelig, säger Ragnar Hedström.

I de fall ett stadsbyggnadsprojekt inkluderar en spårvägslösning blir prioriteringar mellan olika trafikantgrupper allt viktigare. Det gäller att skapa en tydlig och förståelig trafikmiljö som går snabbt att uppfatta.

Några av alla rekommendationer som förklaras i rapporten är:

  • Det bör finnas tydliga markmarkeringar som visar att detta är spårvägens område, här får andra inte uppehålla sig.
  • Det är viktigt att de som ansvarar för verksamheten och säkerheten, liksom entreprenörer, är väl insatta i det som gäller för att bedriva spårvägstrafik.
  • Föraren måste alltid kunna stanna på kortare sträcka än den som kan överblickas, dvs. samma princip som vid busstrafik.
  • Hållplatser måste generellt vara överblickbara, tydliga och lätta att förstå. Det är även viktigt att analysera gångstråken till och från hållplatser.
  • Vid tät biltrafik på den aktuella gatan bör trafiksignaler användas för att skapa en säker övergång.
  • Det måste finnas tillräckligt stora väntytor för fotgängare mellan spårområdet och körbanor.
  • Spårvagnar och bussar vid samma plattform bör undvikas av flera skäl.
  • Spårvagnar ska ha prioritet i trafiksignalreglerade korsningar.
  • Cirkulationsplatser och vänstersvängande bilar är ofta svåra konfliktpunkter och bör därför undvikas.
  • Riskanalyser som underlag för förbättringsåtgärder bör vara ett naturligt inslag i verksamheten.

Annons

Annons

Annons

DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB
DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB

Tuffa tyska järnvägspolitiska beslut förväntas

"avyttring nästa steg"

Den tyska regeringen kan bli tvungen att fatta en rad tuffa beslut om Deutsche Bahn, DB:s, framtida...