Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 23 2018
Senaste Nytt

VTI "Spårväg ska vara enkel, förutsägbar och lättförståelig"

Foto: VTI
Foto: VTI
Publicerad av
Peter Höök - 11 sep 2018

Nya spårvägslösningar måste baseras på att gaturummet anpassas för spårvägstrafik. Eftersom det finns för lite erfarenhet av spårväg i Sverige har VTI sammanställt en rapport med rekommendationer för utformning och funktion vid ny- och ombyggnad av spårväg.

Spårvägstrafik är inte vanligt förekommande i Sverige vilket gör att det finns osäkerhet om hur den fungerar i stadsmiljö tillsammans med övriga trafikantgrupper. Många svenska städer har tidigare haft spårvägstrafik, men ökad bil- och cykeltrafik skapar nu fler konfliktpunkter mellan olika trafikantgrupper.

– Vi har formulerat funktionella rekommendationer för utformning och funktion när det gäller nya spårvägsanläggningar och ombyggnader av befintliga, för att skapa tydligare och enhetligare förutsättningar, säger Ragnar Hedström, forskare på VTI.

På grund av att olika städer har skilda förutsättningar kommer tekniska lösningar att variera mellan olika spårvägssystem. Utformningen måste garantera hög säkerhet och effektivitet för passagerare, personal samt personer och fordon som befinner sig nära spårområdet.

– I grunden måste det finnas en accepterad syn på att god stadsmiljö ska skapas, utan barriärer, där kollektivtrafik, gång och cykel kan samsas på ett säkert sätt. Biltrafiken måste ledas om till andra stråk. Spårvägen, liksom all trafikmiljö, ska vara tydlig, enkel, förutsägbar, gärna enhetlig och lättförståelig, säger Ragnar Hedström.

I de fall ett stadsbyggnadsprojekt inkluderar en spårvägslösning blir prioriteringar mellan olika trafikantgrupper allt viktigare. Det gäller att skapa en tydlig och förståelig trafikmiljö som går snabbt att uppfatta.

Några av alla rekommendationer som förklaras i rapporten är:

  • Det bör finnas tydliga markmarkeringar som visar att detta är spårvägens område, här får andra inte uppehålla sig.
  • Det är viktigt att de som ansvarar för verksamheten och säkerheten, liksom entreprenörer, är väl insatta i det som gäller för att bedriva spårvägstrafik.
  • Föraren måste alltid kunna stanna på kortare sträcka än den som kan överblickas, dvs. samma princip som vid busstrafik.
  • Hållplatser måste generellt vara överblickbara, tydliga och lätta att förstå. Det är även viktigt att analysera gångstråken till och från hållplatser.
  • Vid tät biltrafik på den aktuella gatan bör trafiksignaler användas för att skapa en säker övergång.
  • Det måste finnas tillräckligt stora väntytor för fotgängare mellan spårområdet och körbanor.
  • Spårvagnar och bussar vid samma plattform bör undvikas av flera skäl.
  • Spårvagnar ska ha prioritet i trafiksignalreglerade korsningar.
  • Cirkulationsplatser och vänstersvängande bilar är ofta svåra konfliktpunkter och bör därför undvikas.
  • Riskanalyser som underlag för förbättringsåtgärder bör vara ett naturligt inslag i verksamheten.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman
Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman

Bombardier visade första färdiga nya generations Talent 3 på InnoTrans

"ÖBB:s flaggskepp"

Den österrikiska tågoperatören räknar med att kunna sätta det nya ekipaget på spår i västra...

Annons

På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman
På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman

InnoTrans 2018: 19 elbusstillverkare bland utställarna

"Elektriska ledbussar"

På Berlinmässans så kallade "Bus Display" i sommarträdgården kan InnoTrans-besökarna granska och...