Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 19 2017
Senaste Nytt

Nytt system för tågkommunikation driftsatt i Norge

Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket
Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket
Publicerad av
Peter Höök - 03 feb 2016

En nycentralför tågkommunikationhar på uppdrag avnorska Jernbaneverket tagits i bruk.Meddet öppnarettnytt stamnätsom kommer att förhindratågtrafikeniNorgestannar på grundav bristandekommunikation mellandriftcentralenochlokförare. Dennyaredundantastamnätetkommeralltsåatt fungera somenextraskyddsnätförjärnvägensmobiltelefonsystem,GSM-R.Omdetta system inte fungerarmåsteall tågtrafikstoppaseftersom man förlorartågens position och dessutomkanintelokförarekontaktas.

GSM-R, R står förRail,ärjärnvägenseget,stängdamobiltelefonsystem.Byggandet avGSM-R-systemetinleddes 2003,ochden första etappen,Bodø-Rognan,togs i driftunder 2004.Nätverketstod färdig2007.Efterolika utvärderingar och analyserunder 2009drog slutsatsen att endastettstamnätförGSM-R,där allatjänster som produceras,varalltförsårbartvidenkrishändelse.Under 2009planerades för enredundantkärnnät.Det faktiska byggandet av det redundantastamnätetpåbörjadesi början av 2012.Nokiahar levereratmjukvara tillnätet. Nuär det sistadelsystemetsatts i drift.Dettainnebär attredundantstomnätäri full drift.Dettagerhögre tillförlitlighetförGSM-R,ochdet blir lättareatt uppgraderaenskildasystem utandriftstoppför service och underhåll.

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...