Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, aug, 17 2018
Senaste Nytt

Snabbutredning om stambanorna klar

Hässleholm station, Södra stambanan. Foto: SJ
Hässleholm station, Södra stambanan. Foto: SJ
Publicerad av
Christer Wiik - 03 mar 2014

Trafikverket har nu presenterat den snabbutredning om stambanorna som regeringen beställde den 8 januari 2014. Utredningen ligger i linje med en rad tidigare utredningar från flera olika aktörer: Kapacitetsproblemen lägger en hämsko på tillväxt och utveckling, en utbyggnad av stambanorna är angelägen.

Trafikverket rekommenderar bland annat att uppdrag ges om att fortsätta den fysiska planläggningsprocessen för de delar av Södra stambanan som saknar järnvägsutredning och att en åtgärdsvalsstudie för sträckan Jönköping-Malmö startas.

– Detta är välkommet. Att kapaciteten verkligen stärks är viktigt inte bara för Skåne utan för hela södra Sverige, säger Pontus Lindberg, regionråd och ordförande för regionala tillväxtnämnden i Region Skåne, samt ordförande för Stambanan.com, ett nätverk bestående av 26 kommuner, fem regioner och näringslivet i samverkan.

I utredningen framhålls att den så kallade Getingmidjan närmast Stockholm är allra mest belastad. Där passerar 672 tåg/dygn. Den andra och tredje mest belastade sträckan finns i Skåne: Mellan Malmö och Lund passerar 480 tåg/dygn och mellan Lund och Eslöv/Höör passerar 265 tåg/dygn.

– Siffrorna är tydliga: Behovet av utbyggnad är som störst i Skåne. Av de två strategier för utbyggnad som Trafikverket lyfter fram vore det naturligtvis bäst ur ett effektivitetsperspektiv om allt gjordes på en gång. Att Trafikverket förordar att Västra stambanan prioriteras före Södra stambanan är ologiskt, fortsätter Pontus Lindberg.

– När kapaciteten och standarden på Södra stambanan och Västra stambanan nu skall höjas, förutsätter Region Skåne att ytterligare nödvändiga satsningar görs på Västkustbanan, förbindelserna mellan Malmö och Göteborg är av nationell betydelse, avslutar Pontus Lindberg.

 

 

Trafikverkets rekommendationer:

 Uppdrag ges till Trafikverket om att fortsätta den fysiska planläggningen för alla

delar samt att arbete med åtgärdsvalsstudie för sträckan Jönköping-Malmö startas.

 Uppdrag ges till Trafikverket att fördjupa analysen av finansieringsmöjligheter med

banavgifter. Bedömningen är att det är möjligt att reservera kapacitet för snabb

persontrafik på de nya stambanorna och att det är möjligt att använda banavgifter

för att delvis finansiera dessa.

 Uppdrag ges till Trafikverket att förhandla om en samlad finansieringslösning med

berörda parter. Utbyggnad av nya stambanor är en mycket omfattande satsning som

kräver en finansieringslösning som involverar flera olika parter.

 Uppdrag ges till Trafikverket att fördjupa kunskaperna kring de kommersiella

förutsättningarna, bedömningar av antal resande och överflyttningar från andra

transportslag, nyttoeffekter för godstrafik och persontrafik på övriga nätet, effekter

på punktlighet, kostnader och nyttor avseende nya stambanor mm.

 Uppdrag ges till Trafikverket att till regeringen återkomma med förslag till

utbyggnadsordning.

 

Annons

Annons

Annons